Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats