Russe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
... хорошо сочеталось с ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Как мы и предполагали...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Статистика показывает, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Согласно статистике...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Статистиически...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats