Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats