Chinois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
这些数据可以表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
数据表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
从这些数据可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
几个值得注意的结果是...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
目前研究结果表明...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...的数字上升/下降/保持不变。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
与...有关的数据...上升/下降了
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
...和...呈正相关
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
正如所预测的,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
此发现进一步确认X的主张,即...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
统计数据显示...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
根据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
通过数据统计,可以看出...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
据统计数据,我们可以推测...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats