Italien | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
Come si può osservare da...., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
I dati sembrano suggerire che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
I grafici rivelano che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
Dal grafico si rende evidente che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
Alcuni dati degni di nota sono...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
... è direttamente proporzionale a...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Come già annunciato...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
La statistica mostra che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
Parlando in termini statistici...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats