Portugais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pode ser visto de/do/da...que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
Como pode ser observado em/no/na...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
Os dados sugerem que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
A figura revela que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
Alguns números significativos foram...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
...foi positivamente correlacionado com...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como previsto,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
As estatísticas mostram que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
De acordo com as estatísticas...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
Estatisticamente falando...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats