Russe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak można zauważyć na... , ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane te zdają się sugerować, że...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Utilisé pour décrire des données brutes
Dane wykazują, że...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z danych wynika, że...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kilka godnych uwagi wyników...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...był dodatnio skorelowany z...
... хорошо сочеталось с ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Как мы и предполагали...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statystyki pokazują, że...
Статистика показывает, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Według statystyk...
Согласно статистике...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statystycznie rzecz biorąc...
Статистиически...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats