Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Din faptul că...reiese...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
După cum putem observa din...,....
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Datele par să sugereze faptul că...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...a fost corelat pozitiv cu...
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
După cum am anticipat,...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statisticile demonstrează faptul că...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Conform statisticilor...
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Din punct de vedere statistic...
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats