Allemand | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Wie ... zeigt, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
... korreliert positiv mit... .
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Wie prognostiziert, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Rein statistisch gesehen,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats