Anglais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
As predicted, …
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats