Chinois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats