Espéranto | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...estis pozitive korelaciita kun...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Kiel antaŭdiris,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
La statistikoj montras, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Laŭ la statistiko...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Statistike parolante...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats