Grec | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Στατιστικά μιλώντας...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats