Japonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats