Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats