Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats