Russe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats