Tchèque | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats