Turc | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det framgår av ... att ...
...'den görülebileceği üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Enligt vad som framgår av ..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Uppgifterna verkar antyda att ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Utilisé pour décrire des données brutes
Siffrorna avslöjar att ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Några anmärkningsvärda resultat är ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaten från denna studie visar på att ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var positivt korrelerade med ....
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som förutspått, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistiken visar att ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt statistiken ...
İstatistiklere göre ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rent statistiskt sett ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats