Anglais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
It can be seen from… that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
As can be seen from…, …
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
The data would seem to suggest that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
The figures reveal that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
From the figures it is apparent that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Several noteworthy results were…
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
The results of the present study demonstrate that…
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
...was positively correlated with…
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
As predicted, …
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
This finding is consistent with X's contention that…
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
This finding reinforces X's assertion that…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
The statistics show that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
According to the statistics…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
When one looks at the statistics, one can see that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Statistically speaking…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats