Coréen | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
...에서 보다시피, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
예상 했던 데로, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
통계자료에 따르면...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
통계에 의하면,
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
통계적으로 말하면,
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats