Danois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
Det kan ses ud fra... at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
Figurerne afslører at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
... var absolut korreleret med...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
Som forudset,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
Statistikkerne viser at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
I følge statistikkerne...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Statistisk set...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats