Finnois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats