Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats