Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

To může být vidět z..., že...
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Jak je možno vidět z..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zdá se, že údaje naznačují...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Čísla ukazují, že...
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Z údajů je zřejmé, že...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Výsledky této studie ukazují, že...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...pozitivně koreloval(a) s...
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Jak se dalo předpokládat,...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Dané statistiky ukazují, že...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Podle daných statistických údajů...
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statisticky řečeno...
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats