Vietnamien | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
จากที่เคยเห็นจาก...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Các dữ liệu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Các số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour décrire des données brutes
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Đáng chú ý là...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
อย่างที่ทำนายไว้...
Như dự đoán,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Số liệu chỉ ra rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ตามสถิติ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
พูดอย่างสถิติ
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats