Coréen | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
...에서 보다시피, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
예상 했던 데로, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
통계자료에 따르면...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
통계에 의하면,
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
통계적으로 말하면,
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats