Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats