Russe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...'den görülebileceği üzere ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Utilisé pour décrire des données brutes
Sayılar gösteriyor ki ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utilisé pour décrire des données brutes
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... хорошо сочеталось с ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Tahmin edildiği üzere ...
Как мы и предполагали...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

İstatistikler gösteriyor ki ...
Статистика показывает, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere göre ...
Согласно статистике...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Статистиически...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats