Arabe | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Từ..., ta có thể thấy rằng...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Các dữ liệu cho thấy...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Utilisé pour décrire des données brutes
Các số liệu chỉ ra rằng...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Đáng chú ý là...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... tỉ lệ thuận với...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Như dự đoán,...
كما هو متقّع، ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Số liệu chỉ ra rằng...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Theo như số liệu cho thấy,...
وفقاً للإحصائيّات...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
من الناحية الإحصائيّة
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats