Grec | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Utilisé pour décrire des données brutes
Các dữ liệu cho thấy...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Các số liệu chỉ ra rằng...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes
Đáng chú ý là...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... tỉ lệ thuận với...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Như dự đoán,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Số liệu chỉ ra rằng...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Theo như số liệu cho thấy,...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Στατιστικά μιλώντας...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats