Suédois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Vi överväger att köpa ...
Formel, hésitant
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formel, très poli
주문을 하고 싶습니다.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formel, poli
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formel, poli
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formel, poli
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formel, poli
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formel, direct
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formel, direct
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formel, très direct
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formel, poli

Commande - Confirmation

발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formel, poli
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formel, très poli
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formel, poli
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formel, direct
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formel, direct
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formel, direct
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formel, poli
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formel, direct
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formel, direct
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formel, direct
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formel, direct
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formel, poli
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formel, poli
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formel, poli
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formel, poli
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formel, poli

Commande - Annulation

죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formel, très poli
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formel, très poli
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formel, poli
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formel, poli
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formel, poli
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formel, direct
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formel, direct
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formel, très direct
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formel, très direct