Néerlandais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Ni konsideras la aĉeto de...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formel, hésitant
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formel, très poli
Ni ŝatus meti ordon.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formel, poli
Vi trovos nian firman ordon por...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formel, poli
Vi trovos vian ordon.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formel, poli
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formel, poli
Ni metas nian ordon por...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formel, direct
Ni intencas aĉeti...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formel, direct
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formel, très direct
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formel, poli
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formel, très poli
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formel, poli
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formel, direct
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formel, direct
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formel, direct
Ni konfirmas vian mendon.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formel, poli
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formel, direct
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formel, direct
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formel, direct
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formel, direct
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formel, poli
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formel, poli
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formel, poli
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formel, poli
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formel, poli

Commande - Annulation

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formel, très poli
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formel, très poli
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formel, poli
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formel, poli
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formel, poli
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formel, direct
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formel, direct
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formel, très direct
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formel, très direct