Suédois | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Ni konsideras la aĉeto de...
Vi överväger att köpa ...
Formel, hésitant
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formel, très poli
Ni ŝatus meti ordon.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formel, poli
Vi trovos nian firman ordon por...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formel, poli
Vi trovos vian ordon.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formel, poli
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formel, poli
Ni metas nian ordon por...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formel, direct
Ni intencas aĉeti...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formel, direct
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formel, très direct
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formel, poli
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formel, très poli
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formel, poli
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formel, direct
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formel, direct
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formel, direct
Ni konfirmas vian mendon.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formel, poli
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formel, direct
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formel, direct
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formel, direct
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formel, direct
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formel, poli
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formel, poli
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formel, poli
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formel, poli
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formel, poli

Commande - Annulation

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formel, très poli
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formel, très poli
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formel, poli
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formel, poli
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formel, poli
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formel, direct
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formel, direct
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formel, très direct
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formel, très direct