Tchèque | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Uvažujeme o koupi...
Formel, hésitant
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formel, très poli
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formel, poli
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formel, poli
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
V příloze najdete naší objednávku.
Formel, poli
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formel, poli
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formel, direct
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formel, direct
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formel, très direct
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formel, poli
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formel, très poli
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formel, poli
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formel, direct
In allegato trova due copie del contratto.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formel, direct
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formel, direct
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formel, poli
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formel, direct
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formel, direct
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formel, direct
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formel, direct
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formel, poli
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formel, poli
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formel, poli
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formel, poli
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formel, poli

Commande - Annulation

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formel, poli
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formel, poli
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formel, poli
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formel, direct
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formel, direct
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formel, très direct
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formel, très direct