Néerlandais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Rozważamy możliwość zakupu...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formel, hésitant
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formel, très poli
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formel, poli
Załączamy nasze zamówienie na...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formel, poli
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formel, poli
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formel, poli
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formel, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formel, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formel, très direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formel, poli
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formel, très poli
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formel, poli
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formel, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formel, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formel, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formel, poli
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formel, direct
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formel, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formel, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formel, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formel, poli
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formel, poli
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formel, poli
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formel, poli

Commande - Annulation

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formel, très poli
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formel, très poli
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formel, poli
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formel, poli
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formel, poli
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formel, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formel, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formel, très direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formel, très direct