Polonais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Estamos considerando a aquisição de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formel, hésitant
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formel, très poli
Gostaríamos de fazer um pedido.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formel, poli
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formel, poli
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formel, poli
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formel, poli
Deste modo, fazemos a encomenda de...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formel, direct
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formel, direct
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formel, très direct
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formel, poli

Commande - Confirmation

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formel, poli
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formel, très poli
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formel, poli
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formel, direct
Anexas estão duas cópias do contrato.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formel, direct
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formel, direct
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formel, poli
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formel, direct
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formel, direct
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formel, direct
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formel, direct
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formel, poli
Seria possível adiar a entrega até...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formel, poli
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formel, poli
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formel, poli

Commande - Annulation

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formel, très poli
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formel, poli
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formel, poli
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formel, poli
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formel, direct
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formel, direct
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formel, très direct
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formel, très direct