Tchèque | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Estamos considerando a aquisição de...
Uvažujeme o koupi...
Formel, hésitant
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formel, très poli
Gostaríamos de fazer um pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formel, poli
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formel, poli
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
V příloze najdete naší objednávku.
Formel, poli
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formel, poli
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formel, direct
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formel, direct
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formel, très direct
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formel, poli

Commande - Confirmation

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formel, poli
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formel, très poli
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formel, poli
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formel, direct
Anexas estão duas cópias do contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formel, direct
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formel, direct
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formel, poli
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formel, direct
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formel, direct
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formel, direct
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formel, direct
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formel, poli
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formel, poli
Seria possível adiar a entrega até...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formel, poli
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formel, poli
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formel, poli

Commande - Annulation

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formel, très poli
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formel, poli
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formel, poli
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formel, poli
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formel, direct
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formel, direct
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formel, très direct
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formel, très direct