Français | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Vi överväger att köpa ...
Nous considérons l'achat de...
Formel, hésitant
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formel, très poli
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Nous voudrions passer une commande.
Formel, poli
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formel, poli
Bifogat hittar ni vår beställning.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formel, poli
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formel, poli
Vi lägger härmed in vår order på ...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formel, direct
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Nous désirons vous acheter...
Formel, direct
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formel, très direct
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formel, poli
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formel, très poli
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formel, poli
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formel, direct
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formel, direct
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formel, direct
Vi bekräftar härmed din beställning.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formel, poli
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formel, direct
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formel, direct
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formel, direct
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formel, direct
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formel, poli
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formel, poli
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formel, poli

Commande - Annulation

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, très poli
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formel, très poli
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formel, poli
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formel, poli
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formel, poli
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formel, direct
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formel, direct
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formel, très direct
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formel, très direct