Russe | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Vi överväger att köpa ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formel, hésitant
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formel, très poli
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Мы хотели бы заказать
Formel, poli
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Тут же еще один наш заказ на...
Formel, poli
Bifogat hittar ni vår beställning.
Тут же вы найдете наш заказ
Formel, poli
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formel, poli
Vi lägger härmed in vår order på ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formel, direct
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Мы намерены купить у вас...
Formel, direct
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formel, très direct
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formel, poli
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formel, très poli
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formel, poli
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formel, direct
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formel, direct
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formel, direct
Vi bekräftar härmed din beställning.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formel, poli
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formel, direct
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formel, direct
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formel, direct
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formel, direct
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formel, poli
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Возможно ли продлить заказ до...
Formel, poli
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formel, poli
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formel, poli

Commande - Annulation

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formel, très poli
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formel, très poli
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formel, poli
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formel, poli
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formel, poli
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formel, direct
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formel, direct
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formel, très direct
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formel, très direct