Portugais | Phrases - Affaires | Commande

Commande - Commande

Uvažujeme o koupi...
Estamos considerando a aquisição de...
Formel, hésitant
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formel, très poli
Chtěli bychom zadat objednávku.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formel, poli
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formel, poli
V příloze najdete naší objednávku.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formel, poli
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formel, poli
Tímto zadáváme objednávku na...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formel, direct
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formel, direct
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formel, très direct
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formel, poli

Commande - Confirmation

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formel, poli
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formel, très poli
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formel, poli
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formel, direct
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formel, direct
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formel, direct
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formel, poli
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formel, direct
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formel, direct
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formel, direct
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formel, direct
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formel, direct

Commande - Modification de commande

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formel, poli
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formel, poli
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Seria possível adiar a entrega até...
Formel, poli
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formel, poli
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formel, poli

Commande - Annulation

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formel, très poli
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formel, très poli
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formel, poli
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formel, poli
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formel, poli
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formel, direct
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formel, direct
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formel, très direct
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formel, très direct