Néerlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Dear Mr. President,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dear John,
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Would you mind if…
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
The attachment is in...
De bijlage is in ... formaat.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, poli
For further information please consult our website at…
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
If you require more information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
We appreciate your business.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Regards,
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble