Tchèque | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Dear Sir,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Dear Madam,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Dear John,
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
We are writing in connection with ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Further to…
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
With reference to…
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby ...
Déclaration d'intention formelle, directe
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
The attachment is in...
Příloha je ve formátu...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, poli
For further information please consult our website at…
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
Thank you for your help in this matter.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Respectfully yours,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble