Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Antaŭdankon…
提前谢谢您...
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Altestime,
此致
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble