Néerlandais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
Beste Jan
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
Kunt u ... aanbevelen ...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
U wordt dringend verzocht ...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
Het is ons oogmerk om ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
De bijlage is in ... formaat.
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
Wij waarderen u als klant.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Moins formel, poli
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Hoogachtend,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
Groeten,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble