Polonais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Drogi/Szanowny Pani,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
Drogi Tomaszu,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
Proszę o pilne przesłanie mi...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
Załącznik jest w formacie...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Nie udało mi się otworzyć załącznika od Pana. Mój program wykrył wirusa.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Przepraszam, że nie przesłałem Panu tej wiadomości wcześniej, ale z powodu pomyłki w adresie, wiadomość została do mnie odesłana z powrotem.
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Więcej informacji może Pan znaleźć na naszej stronie internetowej...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę mnie poinformować.
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę nas poinformować.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Cieszy mnie możliwa perspektywa współpracy.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
Doceniamy Państwa pracę.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Moins formel, poli
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Pozdrawiam,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
Z poważaniem,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble