Tchèque | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Vážený pane prezidente,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Estimata John
Milý Johne,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Ni skribas al vi pri...
Obracíme se na vás ohledně...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Ni skribas en rilato kun...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Plu al...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Kun referenco al...
V návaznosti na...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Mi skribas por demandi pri...
Píši vám, abych vás informoval o...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Mi skribas al vi nome de...
Píši Vám jménem...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vadilo by Vám, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Requête formelle, hésitante
Mi estus plej dankema, se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Requête formelle, hésitante
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Demande formelle, très polie
Mi estus dankema, se vi povus...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Demande formelle, très polie
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, polie
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Máme zájem o získání/obdržení...
Demande formelle, polie
Mi devas peti vin, ĉu...
Musím vás požádat, zda...
Demande formelle, polie
Ĉu vi rekomendas...
Mohl(a) byste doporučit...
Demande formelle, directe
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Demande formelle, directe
Vi urĝe petis al...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Demande formelle, très directe
Ni estus dankemaj, se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Demande formelle, polie, de la part de la société
Kio estas via nuna prezolisto por...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Requête spécifique formelle, directe
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Demande de renseignements formelle, directe
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Demande de renseignements formelle, directe
Ĝi estas nia intenco de...
Naším záměrem je, aby ...
Déclaration d'intention formelle, directe
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Je nám líto vás informovat, že...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
La alligiteco estas en...
Příloha je ve formátu...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
Formel, poli
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formel, très poli
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formel, très poli
Antaŭdankon…
Děkuji Vám předem...
Formel, très poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, très poli
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formel, très poli
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formel, poli
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formel, poli
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Těším se na možnou spolupráci.
Formel, poli
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formel, poli
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formel, direct
Se vi bezonas plian informon...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formel, direct
Ni dankas pri via negoco.
Vážíme si vaší práce.
Formel, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formel, très direct
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Těším se na Vaší odpověď.
Moins formel, poli
Altestime,
S pozdravem,
Formel, destinataire inconnu
Altestime,
Se srdečným pozdravem,
Formel, très utilisé, destinataire connu
Altestime,
S úctou,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Ĉion bonan,
S pozdravem, / Zdravím,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble