Russe | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Уважаемый г-н президент
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Αγαπητέ κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Αγαπητή κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Αγαπητέ Ιωάννη,
Дорогой Иван!
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Σας γράφουμε σχετικά με...
Пишем вам по поводу...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Мы пишем в связи с ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Σχετικά με...
Ввиду...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Αναφορικά με,...
В отношении...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Η εταιρεία σας μας συνεστήθη ιδιαιτέρως από...
Ваша компания была рекомендована...
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Θα ήταν δυνατόν...
Вы не против, если...
Requête formelle, hésitante
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Будьте любезны...
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Буду очень благодарен, если...
Requête formelle, hésitante
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Demande formelle, très polie
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Demande formelle, très polie
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Не могли бы вы прислать мне...
Demande formelle, polie
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Мы заинтересованы в получении...
Demande formelle, polie
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Вынужден (с)просить вас...
Demande formelle, polie
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Не могли бы вы посоветовать...
Demande formelle, directe
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Пришлите пожалуйста...
Demande formelle, directe
Σας ζητείται επειγόντως να...
Вам необходимо срочно...
Demande formelle, très directe
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Мы были бы признательны, если..
Demande formelle, polie, de la part de la société
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Requête spécifique formelle, directe
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Demande de renseignements formelle, directe
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Demande de renseignements formelle, directe
Η πρόθεσή μας είναι να...
Нашим намерением является...
Déclaration d'intention formelle, directe
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Το συνημμένο αρχείο είναι τύπου...
Прикрепленный файл в формате...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Δεν μπορούσα να ανοίξω το αρχείο σας αυτό το πρωί. Το λογισμικό προστασίας από ιούς βρήκε ότι το αρχείο σας ήταν προσβεβλημένο.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Παρακαλώ δεχτείτε την απολογία μου σχετικά με την καθυστέρηση της προώθησης του μηνύματος, αλλά λόγω ενός τυπογραφικού λάθους το e-mail σας επιστράφηκε με την ένδειξη "άγνωστος χρήστης».
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Formel, poli
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση...
Больше информации см. на сайте...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να σας προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formel, très poli
Για περαιτέρω βοήθεια, είμαστε στη διάθεσή σας.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formel, très poli
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Заранее спасибо...
Formel, très poli
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, très poli
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formel, très poli
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formel, poli
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formel, poli
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formel, poli
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formel, poli
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formel, direct
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Если вам необходимо больше информации...
Formel, direct
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Мы ценим ваш вклад
Formel, direct
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formel, très direct
Ελπίζω να ακούσω νέα σας σύντομα.
Надеюсь на скорый ответ
Moins formel, poli
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
С уважением...
Formel, destinataire inconnu
Μετά τιμής,
С уважением...
Formel, très utilisé, destinataire connu
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
χαιρετισμούς,
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
θερμούς χαιρετισμούς
С уважением...
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble