Chinois | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Bäste herr ordförande,
尊敬的主席先生,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Bästa herr/fru,
尊敬的先生/女士,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Vi skriver till dig angående ...
我们就...一事给您写信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vi skriver i samband med ...
我们因...写这封信
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Vidare till ...
因贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Jag skriver för att fråga om ...
我写信想询问关于...的信息
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vi är tacksamma om du ...
请问您是否介意...
Requête formelle, hésitante
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Requête formelle, hésitante
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Requête formelle, hésitante
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Demande formelle, très polie
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Demande formelle, très polie
Kunde du skicka mig ...
您能将…发送给我吗?
Demande formelle, polie
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对获得/接受...很有兴趣
Demande formelle, polie
Jag måste fråga dig om ...
我必须问您是否...
Demande formelle, polie
Skulle du kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Demande formelle, directe
Skulle du kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Demande formelle, directe
Vi ber dig omgående att ...
请您尽快按要求将...
Demande formelle, très directe
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Demande formelle, polie, de la part de la société
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Requête spécifique formelle, directe
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Demande de renseignements formelle, directe
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Demande de renseignements formelle, directe
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Déclaration d'intention formelle, directe
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Den bifogade filen är i formatet ... .
附件是...格式的
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formel, poli
För mer information, se vår hemsida ...
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formel, très poli
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formel, très poli
Tack på förhand...
提前谢谢您...
Formel, très poli
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formel, très poli
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formel, très poli
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formel, poli
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formel, poli
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
我很期待将来有合作的可能性。
Formel, poli
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formel, poli
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formel, direct
Om du behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formel, direct
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formel, direct
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formel, très direct
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
期待着尽快得到您的回复。
Moins formel, poli
Med vänlig hälsning,
此致
Formel, destinataire inconnu
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formel, très utilisé, destinataire connu
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Vänliga hälsningar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
Hälsningar,
祝好
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble