Anglais | Phrases - Affaires | Courriel

Courriel - Ouverture

Vážený pane prezidente,
Dear Mr. President,
Très formel, le destinataire a un titre particulier qui doit être utilisé à la place de son nom
Vážený pane,
Dear Sir,
Formel, destinataire masculin, nom inconnu
Vážená paní,
Dear Madam,
Formel, destinataire féminin, nom inconnu
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formel, nom et sexe du destinataire inconnus
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formel, s'adressant à plusieurs personnes inconnues ou à un département complet
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formel, nom et sexe du ou des destinataires inconnus
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, destinataire de sexe masculin, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, nom connu
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, célibataire, nom connu
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formel, destinataire de sexe féminin, statut inconnu, nom connu
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Moins formel, le destinateur et le destinataire ont déjà fait affaire ensemble
Milý Johne,
Dear John,
Informel, le destinateur et le destinataire sont amis
Obracíme se na vás ohledně...
We are writing to you regarding…
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
Píšeme vám ve spojitosti s...
We are writing in connection with ...
Formel, pour ouvrir au nom de toute la société
V návaznosti na...
Further to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
V návaznosti na...
With reference to…
Formel, pour ouvrir concernant quelque chose que vous avez vu de la part de la société que vous contactez
Píši vám, abych vás informoval o...
I am writing to enquire about…
Moins formel, pour ouvrir en votre nom de la part de votre société
Píši Vám jménem...
I am writing to you on behalf of...
Formel, écrivant à la place de quelqu'un
Vaše společnost mi byla doporučena...
Your company was highly recommended by…
Formel, ouverture polie

Courriel - Corps de texte

Vadilo by Vám, kdyby...
Would you mind if…
Requête formelle, hésitante
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Would you be so kind as to…
Requête formelle, hésitante
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
I would be most obliged if…
Requête formelle, hésitante
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Demande formelle, très polie
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
I would be grateful if you could...
Demande formelle, très polie
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Demande formelle, polie
Máme zájem o získání/obdržení...
We are interested in obtaining/receiving…
Demande formelle, polie
Musím vás požádat, zda...
I must ask you whether...
Demande formelle, polie
Mohl(a) byste doporučit...
Could you recommend…
Demande formelle, directe
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Would you please send me…
Demande formelle, directe
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
You are urgently requested to…
Demande formelle, très directe
Byli bychom vděční, kdyby...
We would be grateful if…
Demande formelle, polie, de la part de la société
Jaký je váš aktuální ceník pro...
What is your current list price for…
Requête spécifique formelle, directe
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
We are interested in ... and we would like to know ...
Demande de renseignements formelle, directe
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
We understand from your advertisment that you produce…
Demande de renseignements formelle, directe
Naším záměrem je, aby ...
It is our intention to…
Déclaration d'intention formelle, directe
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
We carefully considered your proposal and…
Formel, conduisant vers une décision d'affaires
Je nám líto vás informovat, že...
We are sorry to inform you that…
Formel, refus de faire affaire ou manque d'intérêt envers une offre
Příloha je ve formátu...
The attachment is in...
Formel, expliquant avec quel programme le destinataire devrait ouvrir le fichier joint.
Dnes ráno jsem nemohl(a) otevřít danou přílohu. Můj antivirový program to detekoval jako virus.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Formel, direct, expliquant un problème lié au fichier joint.
Omlouvám se za to, že jsem nepřeposlal(a) zprávu dříve, ale kvůli překlepu byl e-mail vrácen a označen jako "od neznámého uživatele".
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Formel, poli
Pro další informace prosím navštivte naše webové stránky na adrese...
For further information please consult our website at…
Formel, pour la promotion d'un site internet

Courriel - Fermeture

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formel, très poli
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formel, très poli
Děkuji Vám předem...
Thanking you in advance…
Formel, très poli
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formel, très poli
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formel, très poli
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Please reply as soon as possible because…
Formel, poli
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formel, poli
Těším se na možnou spolupráci.
I look forward to the possibility of working together.
Formel, poli
Děkuji vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Thank you for your help in this matter.
Formel, poli
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
I look forward to discussing this with you.
Formel, direct
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Formel, direct
Vážíme si vaší práce.
We appreciate your business.
Formel, direct
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formel, très direct
Těším se na Vaší odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Moins formel, poli
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formel, destinataire inconnu
Se srdečným pozdravem,
Yours sincerely,
Formel, très utilisé, destinataire connu
S úctou,
Respectfully yours,
Formel, moins utilisé, nom du destinataire connu
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui s'appellent par leurs prénoms
S pozdravem, / Zdravím,
Regards,
Informel, entre des partenaires d'affaires qui travaillent régulièrement ensemble